Die Tafel

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Index | Next page >>  

Hier beghint dat boec van
troeste ende van rade dat
gheheten es mellibeus

Dit es die tafel

Van mellibeus onuerduldeche-
de Ende van vrouwen prudentien sinen
wiue hoe si hem troeste [...] j
Hoe men wenen sal ende droeue
sijn Ende waer omme [...] ij
Hoe mellibeus sine vriende ont
boet ende wat rade si hem gauen [...] iij
Noch vanden rade diemen hem
gaf ende vrouwe prudentien raet [...] iiij
[5]Hoe mellibeus proeft met vijf
redenen dat die man niet en sal wer
ken met des wijfs rade [...] v
Hoe vrouwe prudentia weder proeft
mellibeus vijf redenen Ende dat de
man werken sal met sijns wijfs ra
de [...] vi
Vijf redene waer bi dat die man
sal werken met sijns wijfs rade
[...] vij
Mellibeus antworde op prudentien
redene [...] viij
Van wijsheyden [...]ix [10]Hoe men wijsheyt ghewinnen
sal [...] x
Wat dinghen die noetdorftich sijn
den ghenen die leren willen [...] xj
Van sprekene [...] xij Wat scolaren toe behoert [...] xiij Mellibeus antworde [...] xiiij [15] Prudentia antworde op sotheyt [...] xv Aen wien ende hoe men raet soeken
sal [...] xvj
Watmen vlien ende scuwen in ra
de [...] xvij
Van haesten te scuwene in rade
[...] xviij
Van ghierecheden te scuwene in
rade [...] xix
[20] Van heymelicheden niet tontdec-
kene en si in node of in groet orbo-
re [...] xx
Hoe ende aen wien datmen raet
sueken sal [...] xxj
 
Wies raet men scuwen sal [...] xxij Datmen in rade scuwen sal smekers
ende volghers ende die hem veynsen
[...] xxiij
Van te scuwene der gheenre raet
die viande waren ende versoent sijn
[...] xxiiij
[25] Van te scuwene der gheenre raet
die meer scinen vrient van vreesen
dan van minnen [...] xxv
Van te scuwene des dronckens
raet [...] xxvj
Van te scuwene des gheens
raet die heymelijc seghet een
Ende openbaer een ander [...] xxvij
Van te scuwene des quaets men
schen raet [...] xxviij
Hoe men ouersien sal of die raet
orberlijces die ghegheuen es ende
hoe men dien volghen sal [...] xxix
[30] Van te scuwene der iongher raet
[...] xxx
Mellibeus antworde [...] xxxj Van rade te exmineren weder
hi orberlijc si of en si [...] xxxij
Wanneer men gheoefte ende
raet breken sal ende mach [...] xxxiij
Van mellibeus antworde [...]xxxiiij [35] Van dolinghen in rade [...]xxxv Mellibeus antworde [...] xxxvj Hoe hem een man bewaren sal in
orloghen ende sonderlinghe een lands
here [...] xxxvij
Van husen ende borghen te ware
neren [...] xxxviij
Van houerden [...] xxxix [40] Hoe men huse wareneren sal in
orloghen [...] xl
Die sake waer om dat god gaf
mellibeus dese onraste [...] xlj
Vanden ambachte des rechts iegen
wrake [...]xlij
Mellibeus antworde ende wat auon
ture es [...] xliij
Noch mellibeus antworde ende
wat baten dat comt van wel te rech
tene xliiij
[45] Van twiste ende van discorden xlv Van verduldecheden xlvj